top of page

Group

Public·18 members

Netcad 5.1 3d Modulu Indir


DOWNLOAD - https://urluss.com/2ttwgv

Here is a possible title and article with html formatting for the keyword "netcad 5.1 3d modulu indir":


Netcad 5.1 3D ModÃlÃ: Bir KamulaÅtÄrma Projesi NasÄl HazÄrlanÄr


Netcad 5.1 3D ModÃlÃ, Netcad'in sunduÄu bir eklenti programdÄr. Bu program sayesinde, kamulaÅtÄrma projeleri iÃin gerekli olan harita, plan, profil ve kesit Ãizimleri kolayca yapÄlabilir. Netcad 5.1 3D ModÃlÃ'nà indirmek iÃin buraya tÄklayabilirsiniz.


Bu yazÄda, Netcad 5.1 3D ModÃlà ile bir kamulaÅtÄrma projesi nasÄl hazÄrlanacaÄÄnÄ adÄm adÄm anlatacaÄÄz. Ãncelikle, projenin kapsamÄ ve amacÄ belirlenmelidir. KamulaÅtÄrma projesi, bir kamu yararÄ iÃin Ãzel mÃlkiyete sahip arazi veya yapÄlarÄn devlet tarafÄndan satÄn alÄnmasÄ veya el konulmasÄ iÅlemidir. KamulaÅtÄrma projesinin kapsamÄ, kamulaÅtÄrÄlacak alanÄn sÄnÄrlarÄ, yÃzÃlÃÃmÃ, deÄeri ve kullanÄm amacÄdÄr.


Netcad 5.1 3D ModÃlà ile kamulaÅtÄrma projesi hazÄrlamak iÃin Åu adÄmlarÄ izlemeliyiz:


Netcad 5.1 programÄnÄ aÃarak yeni bir proje oluÅturuyoruz. Proje adÄ, ÃlÃek, koordinat sistemi ve projeksiyon bilgilerini giriyoruz.


KamulaÅtÄrma projesinin yapÄlacaÄÄ alanÄn haritasÄnÄ Netcad'e aktarÄyoruz. Harita, uydu gÃrÃntÃsÃ, hava fotoÄrafÄ veya topoÄrafik harita olabilir. HaritayÄ Netcad'e aktarmak iÃin Harita MenÃsÃ'nden Harita Aktar seÃeneÄini kullanÄyoruz.


KamulaÅtÄrÄlacak alanÄn sÄnÄrlarÄnÄ Netcad'de Ãiziyoruz. SÄnÄr Ãizimi iÃin Ãizim MenÃsÃ'nden Ãokgen seÃeneÄini kullanÄyoruz. SÄnÄr Ãizimini tamamladÄktan sonra, sÄnÄrÄn Ãzelliklerini belirliyoruz. SÄnÄrÄn adÄ, rengi, kalÄnlÄÄÄ ve katmanÄ gibi bilgileri giriyoruz.


KamulaÅtÄrÄlacak alanÄn yÃzÃlÃÃmÃnà hesaplÄyoruz. YÃzÃlÃÃm hesabÄ iÃin Hesap MenÃsÃ'nden Alan Hesapla seÃeneÄini kullanÄyoruz. Hesaplanan yÃzÃlÃÃmÃnà sÄnÄra yakÄn bir yere yazdÄrÄyoruz.


KamulaÅtÄrÄlacak alanÄn deÄerini belirliyoruz. DeÄer belirleme iÃin Hesap MenÃsÃ'nden DeÄer Belirle seÃeneÄini kullanÄyoruz. DeÄer belirleme yÃntemi olarak emlak vergisi deÄeri, rayià bedel veya kadastro deÄeri gibi seÃeneklerden birini seÃiyoruz. DeÄer belirleme iÅlemini tamamladÄktan sonra, hesaplanan deÄeri sÄnÄra yakÄn bir yere yazdÄrÄyoruz.


KamulaÅtÄrÄlacak alanÄn kullanÄm amacÄnÄ belirliyoruz. KullanÄm amacÄ belirleme iÃin Hesap MenÃsÃ'nden KullanÄm AmacÄ Belirle seÃeneÄini kullanÄHere is the continuation of the article:


KamulaÅtÄrma projesinin planÄnÄ Ãiziyoruz. Plan Ãizimi iÃin Ãizim MenÃsÃ'nden Plan seÃeneÄini kullanÄyoruz. Plan Ãiziminde, kamulaÅtÄrÄlacak alanÄn sÄnÄrlarÄ, yollar, binalar, aÄaÃlar ve diÄer detaylar gÃsterilir. Plan Ãizimini tamamladÄktan sonra, planÄn ÃlÃeÄi, baÅlÄÄÄ ve aÃÄklamasÄ gibi bilgileri giriyoruz.


KamulaÅtÄrma projesinin profilini Ãiziyoruz. Profil Ãizimi iÃin Ãizim MenÃsÃ'nden Profil seÃeneÄini kullanÄyoruz. Profil Ãiziminde, kamulaÅtÄrÄlacak alanÄn yÃkseklik deÄerleri, eÄimleri ve kesitleri gÃsterilir. Profil Ãizimini tamamladÄktan sonra, profilin ÃlÃeÄi, baÅlÄÄÄ ve aÃÄklamasÄ gibi bilgileri giriyoruz.


KamulaÅtÄrma projesinin 3D gÃrÃnÃmÃnà oluÅturuyoruz. 3D gÃrÃnÃm oluÅturma iÃin Netcad 5.1 3D ModÃlÃ'nà ÃalÄÅtÄrÄyoruz. Netcad 5.1 3D ModÃlà ile kamulaÅtÄrma projesinin planÄ ve profili birleÅtirilerek 3D modeli oluÅturulur. 3D model Ãzerinde istediÄimiz aÃÄdan bakabilir, yakÄnlaÅtÄrabilir veya uzaklaÅtÄrabiliriz. 3D modelin renkleri, ÄÅÄklarÄ ve gÃlgeleri gibi ayarlarÄnÄ yapabiliriz.


KamulaÅtÄrma projesinin raporunu hazÄrlÄyoruz. Rapor hazÄrlama iÃin Rapor MenÃsÃ'nden Rapor OluÅtur seÃeneÄini kullanÄyoruz. Rapor oluÅturma iÅleminde, kamulaÅtÄrma projesinin kapsamÄ, amacÄ, yÃzÃlÃÃmÃ, deÄeri, kullanÄm amacÄ, planÄ, profili ve 3D gÃrÃnÃmà gibi bilgiler rapora eklenir. Raporun baÅlÄÄÄ, tarihi ve imzalarÄ gibi b
https://www.toffeesinlondon.co.uk/group/efc-football-fans-team/discussion/5ed88a0e-c0d7-4478-b6ec-a4ebcfe3a904

https://www.jaketiesler.com/forum/welcome-to-the-forum/meike-mk-910-pdf-11-exclusive

https://www.uxi.cat/group/27634215629-bring-back-lost-love-in-pretoria/discussion/1dc4e360-11c6-4e70-8853-4b60e8693062

https://www.yeshan21.com/forum/jaryogesipan-1/hotel-transilvanija-sinkronizirano-na-hrvatski-download-full

https://www.theartofwomanliness.com/group/je-fleuris-group/discussion/c37122dd-39ff-4c46-a005-224884e3ef94

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page